Elevhälsa

Rönnowska skolan är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål. Rönnowska skolan har också ett eget elevhälsoteam med skolsköterska, kurator, skolpsykolog och skolläkare. Deras främsta uppgift är att jobba förebyggande så att du inte blir sjuk men de finns också här för dig om du inte skulle må bra. De arbetar för att du ska bevara och förbättra både din kroppsliga och själsliga hälsa, och ger dig råd och stöd så att du skapar dina egna sunda levnadsvanor. De visar också på vikten av att ha en meningsfull fritid.

Som elev träffar du främst skolsköterskan och kuratorn regelbundet eller vid behov.

Skolsköterska

Du kommer att träffa skolsköterskan regelbundet under din skolgång och kan även själv ta kontakt om du behöver råd och stöd. Vi har tystnadsplikt.

Skolsköterskan följer elevens utveckling och tar vid där barnhälsovården (BVC) slutar. Under din skoltid kommer du att få träffa skolsköterskan för hälsoundersökningar, hälsosamtal, vaccinationer, hjälp med skador som uppkommit under skoltid och vid andra behov.

Kurator

Vi finns till för dig som behöver någon att prata med. Kanske har du problem i skolan, kompisar, på hemmaplan eller bara behöver råd i en fråga. Vi har tystnadsplikt.

Kuratorns uppgift är bland annat att medverka till att alla elever uppnår kunskapsmålen, att uppmärksamma elever som far illa eller av olika anledningar visar tecken på psykisk ohälsa. Kuratorerna ska också bidra till att elever som är i behov av särskilt stöd inom skolan får dessa behov tillgodosedda.